Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Motylki – średniaki

Wychowawcy:

 • mgr Dorota Gałka

Pomoc nauczyciela:

 • Beata Klakla

Godziny pracy oddziału: 8.00 – 14.00

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

 ŚREDNIAKI – KWIECIEŃ

 

 1. Wielkanocny czas

 

*Przypomnienie  tradycji  i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

* Wzbogacenie słownika czynnego i biernego związanego z tematyką świąteczną.

* Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji w różnych formach.

* Rozwijanie kompetencji w zakresie myślenia krytycznego i twórczego.

* Tworzenie kompozycji z różnorodnego materiału.

* Aktywne uczestniczenie w przygotowaniach świątecznych.

 1. Mieszkańcy domu i zagrody

* Utrwalenie zwierząt żyjących na wiejskim podwórku, ich rodzin i domów.

* Określenie korzyści wynikających z hodowli zwierząt dla człowieka oraz uprawy

zbóż, warzyw i owoców.

* Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się w sposób

zrozumiały, poprawny gramatycznie.

* Kształtowanie empatycznego stosunku do zwierząt i wrażliwości na ich los.

* Liczenie i odzwierciedlanie liczby elementów na palcach lub na zbiorach

zastępczych.

* Wyzwalanie ekspresji ruchowej i rozwijanie sprawności fizycznej.

 1. Ekologia na co dzień

 

* Uwrażliwienie na piękno przyrody, kształtowanie szacunku dla środowiska

naturalnego.

* Dostrzeganie wpływu działalności człowieka na przyrodę.

* Poznanie zagrożeń środowiska przyrodniczego i sposobów jego ochrony.

* Wyrabianie nawyku dbałości o czystość, ład i porządek otoczenia,

segregowanie śmieci ze względu na tworzywo, z którego są wykonane.

* Rozwijanie ciekawości poprzez obserwacje i zabawy badawcze.

* Odczytywanie symboli i znaków  znajdujących się w otoczeniu.

* Tworzenie konstrukcji płaskich i przestrzennych.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

ŚREDNIAKI- MARZEC

 

 

 1. Zdrowy jak ryba

 

* Uświadomienie znaczenia dbałości o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia

wynikającego z jej nieprzestrzegania.

* Rozpoznawanie i nazywanie potrzeb związanych z ruchem, odpoczynkiem, głodem

i pragnieniem.

* Dostrzeganie odmienności i niepowtarzalności każdej osoby, budowanie tolerancji

i życzliwości wobec innych oraz ograniczonego zaufania do osób obcych.

* Doskonalenie świadomości własnego ciała i przestrzeni.

* Dostrzeganie znaczenia cyfr i numeracji cyfrowej w życiu codziennym.

* Wyzwalanie ekspresji ruchowej i rozwijanie sprawności fizycznej.

 1. Świat się zmienia.

 

* Zainteresowanie osiągnięciamiw dziedzinie wynalazków.

* Uświadomienie konieczności pełnej kontroli dorosłych i ograniczonego czasu

korzystania z Internetu i gier komputerowych.

* Kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.

* Doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji, argumentowania wyrażonych

opinii  i ocen.

* Kształtowanie umiejętności współpracy w zabawie i podczas sytuacji zadaniowych.

* Klasyfikowanie przedmiotów, obrazków ze względu na cechy jakościowe.

 1. Wiosno, gdzie jesteś?

 

* Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną, dostrzeganie

związków przyczynowo-skutkowych.

* Rozumienie znaczenia przyrody dla człowieka jako miejsca wypoczynku i relaksu.

* Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin,

utrwalenie wiosennych kwiatów.

* Dostrzeganie następstwa: pór roku, dni tygodnia, pór dnia, posługiwanie się

pojęciami dotyczącymi czasu.

* Doskonalenie umiejętności wykorzystywania piktogramów do kodowania informacji.

 1. Morskie przygody

 

* Wzbogacenie wiedzy z zakresu akwenów wodnych, flory i fauny mórz i oceanów.

* Rozumienie wpływu zanieczyszczenia środowiska na funkcjonowanie ludzi,

zwierząt i roślin.

* Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych, posługiwanie się mową, gestem,

ruchem oraz rekwizytami.

* Doskonalenie sprawności manualnej, wykonywanie zadań zgodnie z pokazem oraz

instrukcją słowną.

* Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku

w przestrzeni.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

 ŚREDNIAKI – LUTY

 

 1. Zawodowe plany

 

* Poznanie ginących zawodów: garncarz, latarnik, kowal; wzbogacenie słownika

o pojęcia związane z tymi zawodami.

* Umacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnego obrazu własnej

osoby, werbalizowanie swoich planów i marzeń zawodowych.

* Nabywanie umiejętności pogodzenia się z porażką, cieszenia się sukcesem innych.                    * Układanie i rozwiązywanie zagadek słownych, pantomimicznych i ruchowych.

* Wykorzystywanie właściwości magnesu w zabawach.

 1. Mroźne krainy

* Rozbudzanie zainteresowania warunkami życia w mroźnym i śnieżnym środowisku;

wykazywanie tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych.

* Poznanie ciekawostek o wybranych zwierzętach żyjących na obszarach podbiegunowych.

* Dostrzeganie wpływu działalności człowieka na przyrodę.

* Doskonalenie analizy i syntezy prostych fonetycznie słów.

* Ustalanie równoliczności przez przeliczanie oraz ustawianie w pary.

 1. Płynie Wisła, płynie

 

* Kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem.

* Rozpoznawanie cech charakterystycznych wybranych regionów naszego kraju,

dostrzeganie piękna polskich miast: Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk.

* Poznawanie historii naszego kraju i postaci historycznych.

* Doskonalenie orientacji na mapie Polski.

* Kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od realnej

rzeczywistości.

 1. W karnawale

 

* Poznanie tradycji i zwyczajów karnawałowych, zorganizowanie balu przebierańców.

* Kształtowanie słuchu muzycznego, prawidłowe reagowanie ruchem na tempo

i dynamikę utworu, próby odtwarzanie układu tanecznego krakowiaka.

* Doskonalenie umiejętności współpracy z  innymi w zabawach, tańcu oraz podczas

wykonywania zadań.

* Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

* Porównywanie wielkości przedmiotów, tworzenie odpowiednich zbiorów.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

 ŚREDNIAKI – STYCZEŃ

 

 1. Nowy Rok tuż, tuż

 * Utrwalenie nazw pór roku, dni tygodnia, osłuchanie z nazwami miesięcy.

* Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.

* Wzbogacenie wiedzy na temat rodzajów zegarków, poznanie zawodu zegarmistrza.

* Ćwiczenie percepcji wzrokowo – ruchowej.

* Stymulowanie zmysłu dotyku.

* Określanie czynności wykonywanych w różnych częściach dnia: rano, w południe,

wieczorem.

 1. Babcia i dziadek to skarb

 

* Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanieczłonków rodziny.

* Dostrzeganie ważnej roli dziadków dla dzieci.

* Rozbudzanie zainteresowania pracą dziadków, okazywanie szacunku dla ich

codziennego wysiłku.

* Rozbudzanie zainteresowania poznawaniem historii własnej rodziny.

* Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów różnie ułożonych: w rzędzie,

piramidkach, rozsypce.

* Doskonalenie sprawności manualnej.

* Rozwijanie wrażliwości słuchowej.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

 ŚREDNIAKI – GRUDZIEŃ

 

1.W świecie teatru

 

* Rozwijanie umiejętności językowych, odgrywanie scenek, wykorzystywanie

komunikatów werbalnych i niewerbalnych.

* Poszerzenie aktywności twórczej i kreatywności.

* Wczuwanie się w emocje innych osób, a także postaci literackich.

* Poznanie zasad kulturalnego zachowania w teatrze.

* Rozwijanie pamięci i myślenia.

 1. Kulinarne wyzwania

 

* Wzbogacenie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla zdrowia

i kondycji.

* Poznanie zawodu kucharza i kelnera, przestrzeganie zasad higieny oraz

bezpieczeństwa podczas zajęć kulinarnych.

* Utrwalenie zasad kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłku,

stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji.

*Doskonalenie umiejętności posługiwania się  w dostępnym zakresie liczebnikami

porządkowymi i dostrzeganie ich znaczenia.

 1. Świąteczny czas

 

*Uświadomienie istoty świąt i ich wartości, utrwalenietradycji  i zwyczajów

bożonarodzeniowych.

* Aktywne uczestniczenie w przygotowaniach świątecznych.

* Ćwiczenia językowe, nauka formułowania świątecznych życzeń.

* Ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji  uwagi oraz pamięci wzrokowej.

* Odczuwanie empatii, udzielanie wsparcia osobom słabszym i oczekującym

pomocy.

* Spotkanie wigilijne, śpiewanie popularnych kolęd.

* Przeliczanie i klasyfikowanie elementów ze względu na rozmiar.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

 ŚREDNIAKI – LISTOPAD

 

 1. Kraina bezpieczeństwa

 

* Utrwalenie zasad ruchu drogowego, odczytywanie wybranych symboli i znaków.

* Rozpoznawanie sytuacji niebezpiecznych, utrwalenie numerów alarmowych.

* Nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

* Znajomość własnego adresu, kształtowanie świadomości w jakich sytuacjach

i komu można go podawać.

* Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

 1. Polska naszym domem

 

* Kształtowanie świadomości narodowej, dostrzeganie piękna języka, muzyki,

tradycji, historii, architektury i sztuki.

* Rozpoznawanie symboli narodowych, rozumienie konieczności ich szanowania.

* Utrwalenie zasad zachowania wobec symboli narodowych oraz właściwej postawy

podczas śpiewania hymnu państwowego.

* Kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski.

 1. Deszczowa muzyka

* Dostrzeganie skutków obserwowanych zjawisk atmosferycznych, utrwalenie

symboli pogodowych.

* Poznanie obiegu wody w przyrodzie, rozbudzanie ciekawości i dociekliwości

badawczej podczas eksperymentów z wodą.

* Rozwijanie odczuć zmysłowych w zabawach sensorycznych.

* Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczanie i porównywanie

elementów.

 1. W świecie emocji

 

* Utrwalenie określeń dotyczących różnych stanów emocjonalnych.

* Wyrażanie emocji za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

* Poznanie sposobów radzenia sobie ze złością i gniewem.

* Doskonalenie umiejętności współdziałania podczas realizacji zadań  i zabaw

zespołowych.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

 ŚREDNIAKI – PAŹDZIERNIK

 

 1. Zaczarowana jesień

 

* Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego.

* Rozwijanie wrażliwości zmysłowej.

* Wzbogacanie wiedzy na temat warzyw i owoców.

* Tworzenie i układanie matematycznych rytmów.

* Układanie jesiennych mandali.

 1. Jak dobrze być razem!

 

* Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

* Wprowadzenie w świat wartości moralnych: dobro, szacunek, tolerancja, przyjaźń.

* Dostrzeganie wartości współpracy.

* Szanowanie emocji swoich i innych.

* Doskonalenie kompetencji matematycznych: orientacji w schemacie ciała

i przestrzeni, przeliczania elementów w zbiorze.

 1. W koronach drzew

 

* Uwrażliwianie na piękno przyrody.

* Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew.

* Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej  o mieszkańcach drzew.

* Rozwijanie pamięci i myślenia.

* Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.

 1. Jesienne kołysanki

 

*  Poszerzenie wiedzy o zwierzętach leśnych, przejawianie życzliwości i troski o nie.

*  Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej, wysłuchiwanie głoski w nagłosie.

*  Eksperymentowanie rytmem i dźwiękiem.

* Wyrażanie ekspresji twórczej podczas zabaw konstrukcyjnych.

* Doskonalenie umiejętności  klasyfikowania, przeliczania elementów, kontynuowania

rytmów.

Nasi partnerzy
Skip to content