Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Motylki – średniaki

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY NA MIESIĄC – CZERWIEC

1.Dzieci świata

 • Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju.

• Poznanie symboli narodowych- godło, flaga, hymn, poznanie stolicy polski i najważniejszych zabytków

• Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków.

• Odczytywanie symboli na mapie i globusie.

2.Zwierzęta egzotyczne

• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli.

• Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów (określanie liczby elementów w zbiorze,

• Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej.

3.Gdzie spędzimy wakacje

• Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski.

• Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie).

• Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt.

• Budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania.

• Wdrażanie dzieci do wyodrębniania głosek w prostych słowach.

• Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY NA MIESIĄC – MAJ

1.Wybór zawodu

 • Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia;

• Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań;

• Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy;

• Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami;

• Rozwijanie wrażliwości słuchowej;

• Rozwijanie intuicji geometrycznej;

• Kształtowanie zdolności przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.

2.Łąka i jej mieszkańcy

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców.

• Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki.

• Rozwijanie wrażliwości słuchowej.

• Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.

• Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe.

• Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.

• Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole z uwzględnieniem samodzielnego podziału zadań.

• Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych.

3. Dzień mamy i taty – święto rodziców

 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków;

• Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi;

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo;

• Budzenie u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne siły przez angażowanie ich w organizowanie przyjęcia i przedstawienia;

• Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się na scenie, i wspieranie ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości.

 


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY NA MIESIĄC – KWIECIEŃ

1. ZWIERZĘTA DOMOWE

• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynoszą

• Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów.

• Umożliwianie zdobywania doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym.

• Wdrażanie do właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz kształcenie umiejętności organizowania sobie miejsca do pracy.

2. POZNAJEMY PRACĘ LEKARZA

• Zapoznawanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia;

• Kształtowanie właściwych zachowań związanych z wizytami w gabinecie lekarskim;

• Wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, przyzwyczajanie do dbania o sprawność fizyczną i własne zdrowie;

• Rozwijanie zdolności kodowania i dekodowania informacji za pomocą symboli i słów;

• Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi chorych (współczucie, opieka).

3.  SZANUJEMY PRZYRODĘ

Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody

• Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego -wody, powietrza

• Zachęcanie do czynnego udziału w akcjach  (np. w akcji „Sprzątanie świata”);

• Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy;

PIOSENKA – KWIECIEŃ – PLECIEŃ

Idzie za kwietniem rowem zielonym
pierwsza stokrotka w śniegu kwietniowym.
Na skrawku ciepła, na zimna brzeżku,
kwiat przebiśniegu usiadł w dołeczku.

ref: Kwiecień, plecień,
bo przeplata.
trochę zimy,
trochę lata. (bis)

Śniegiem sypnęło; czy kwiaty wschodzą
na pożegnanie ostatnim mrozom?
Uderza wiosna o skrzydła ptakom
śpiew się poturlał z góry po dachu.

ref: Kwiecień, plecień…PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY NA MIESIĄC – MARZEC

 1. Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat
 • Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo.
 • Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo – skutkowego;
 • Ustalanie czynności  gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą.
 •  Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.​

2.    Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

 • Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.
 • Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.
 • Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania (czytanie globalne).
 • Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji  za pomocą    symboli
 •  Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu.
 • Wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i    podczas zabaw z wyliczankami.

3. Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór

 •  Poznanie ptaków powracających wiosną z ciepłych krajów
 •  Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej.
 •  Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii i wniosków
 •  Rozwijanie mowy przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne.

4.Wielkanocne tradycje

 • Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych w naszych domach
 • Świąteczne porządki w domu i w ogrodzie
 • Poznawanie tradycji i zwyczajów świąt wielkanocnych
 • Poznawanie tradycji robienia palm wielkanocnych
 • Poznanie sposobów wykonania pisanek, kraszanek,
 • Poznanie wielkanocnego koszyka
 • Nazywanie – co znajduje się w wielkanocnym koszyku

Piosenka – Wiosenna piosenkasmiley

1.Zima się skończyła wiosny nadszedł czas łąka się zbudziła, zbudził się i las

.Ref.: Kukułeczka głośno kuka Ku-ku, ku-ku

Bociek żabki sobie szuka Mniam, mniam, mniam

Łąka się zbudziła Zbudził się i las.

2. Hop sa sa do lasa, każdy biegnie sam.Kwiatków cała masa rośnie tu i tam.

Ref.: Kukułeczka głośno kukaKu-ku, ku-ku

Bociek żabki sobie szukaMniam, mniam, mniam

Kwiatków cała masa rośnie tu i tam.


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY NA MIESIĄC – LUTY

1.Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy. 

• Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy;

• Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek

• Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu  stałości długości;

• Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych;

• Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowaniu,

• Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru;

• Doskonalenie wymowy dzieci przez ćwiczenia fonacyjne.

2. Zima  to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa 

• Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych.

• Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

• Rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych.

• Rozwijanie zdolności skupiania uwagi oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela.

• Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec).

• Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały

3. Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze 

• Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości.

• Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.

• Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.

• Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie.

• Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastycznych

• Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności i kontynuowania rytmów.

• Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.

4.Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę 

• Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie, rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.

Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

• Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych.

• Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo, rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej.

smileyPiosenka – Zima, zima

Zima, zima, zima, pada pada śnieg

jadę, jadę w świat sankami,

sanki dzwonią dzwoneczkami

Ref: Dzyń, dzyń, dzyń, 

Jaka pyszna sanna ,parska raźno koń

śnieg rozbija kopytami, sanki dzwonią dzwoneczkami

Ref: Dzyń, dzyń, dzyń

Zasypane pola, w śniegu cały świat

biała droga, hen przed nami, sanki dzwonią dzwoneczkami

Ref: Dzyń, dzyń, dzyń

PLAN   PRACY  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNY – styczeń

   1. Babciu i dziadku kochamy was

 • Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków;
 •  Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Zapoznawanie z kulturą i sztuką ludową wybranego regionu Polski;
 • Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu
 • Kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych zachowań związanych z przygotowywaniem i spożywaniem poczęstunku;
 • Umożliwienie dzieciom przygotowania występu dla babci i dziadka

   2. O zwierzętach swych pamiętam

 • Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym
 •  pomaganie ptakom i zwierzętom w czasie zimy
 • dokarmianie ptaków sypanie ziaren do karmnika i na parapet
 • rozpoznawanie wybranych ptaków i zwierząt
 • Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych (kształtowanie postawy, równowagi, doskonalenie umiejętności skoku i podskoku oraz rzutu i chwytu);
 •  Rozwijanie umiejętności rozumienia informacji zakodowanych w formie podpisów obok obrazków;
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej
 • Budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych, chęci do samodzielnego czytania;
 •  Rozwijanie umiejętności odpoczynku i relaksacji przy muzyce.

smileyŻyczenia dla babci i dziadka

1.Dziś dla naszej babci zaśpiewamy tak:

„La, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!

Niech nasza piosenka wielką radość da,

la, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!

Twój wnuczek i wnuczka śpiewają z całych sił,

la, la, la, la, la, la, sto lat nam żyj!

Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia

i wiele radości życzymy ci!”.

2.Dla naszego dziadka zaśpiewamy tak:

„La, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!

Niech nasza piosenka wielką radość da,

la, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!

Twój wnuczek i wnuczka śpiewają z całych sił,

la, la, la, la, la, la, sto lat nam żyj!

Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia

i wiele radości życzymy ci!”.

smileyWiersz  ,,Babciu, Dziadku”

W dniu Waszego święta

Twój wnuczek, Twoja wnuczka

O Tobie pamięta

Wszyscy składamy życzenia

Szczęścia, zdrowia i słodyczy

Tobie Babciu, Tobie Dziadku

Wnuczka i wnuczek życzy


PLAN   PRACY  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNY-    grudzień

    1.Zasypało cały świat – powitanie pani zimy

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 • poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
 • doświadczenia ze śniegiem i lodem
 • poznajemy i nazywamy zimowe zabawy na  śniegu
 • spotkanie ze św. Mikołajem

     2. Porządki czas zacząć- przygotowanie do Świąt

 • pomagamy mamie w pracach i porządkach świątecznych
 • poznanie różnych urządzeń elektrycznych
 • poznanie różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi
 • bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych
 • rozpoznawanie i nazywanie odgłosów urządzeń elektrycznych

       3. W całym domu pachnie lasem – Święta Bożego Narodzenia

 • wzmacnianie więzów w rodzinie
 • poznajemy zwyczaje i tradycje związane ze świętami  Bożego Narodzenia
 • wykonujemy ozdoby choinkowe wg własnych pomysłów,
 •  ubieramy choinkę
 • składamy sobie życzenia, łamiemy się opłatkiem
 • spotkanie wigilijne w przedszkolu

smileyPiosenka – Tupu, tup po śniegu

1.Przyszła zima biała,śniegu nasypała
Zamroziła wodę,staw pokryła lodem

Ref. Tupu, tup po śniegu
Dzyń, dzyń, dzyń na sankach
skrzypu , skrzyp na mrozie, lepimy bałwanka

2..Kraczą głośno wrony, Marzną nam ogony
mamy pusto w brzuszku, dajcie nam okruszków.

Ref. Tupu, tup…

3. Ciepłe rękawiczki, i wełniany szalik,
białej, mroźnej zimy, nie boję się wcale.

Ref. Tupu, tup…

smileyPiosenka – Przyszła choinka

1. Przyszła choinka z zakątków leśnych, a my się przy niej za ręce weźmy

Ref: La, la, la choinka, la la, la, zielona z dalekiego lasu, przyszła tutaj do nas

2.Patrzy zza okna, ta zima biała,jak pięknie dziatwa świerczek przybrała

Ref: La, la, la

3.Tyle zabawek, na drzewku świeci, a te zabawki zrobiły dzieci.


WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNY- LISTOPAD

    1.   Zwierzęta domowe

 • poznawanie dorosłych i młodych zwierząt domowych – kot, pies, rybki, chomik, żółw, świnka morska, królik
 • nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania, ich odgłosów
 • wyjaśnienie znaczenia  hodowli zwierząt dla ludzi
 • określanie znaczenia barwy ochronnej  w życiu zwierząt.
 • poznawanie zasad  dbania o zwierzęta hodowane w domu:  karmienie ich, wizyty u weterynarza, 
 • zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer

     2. Jesienny wiatr – hula, psoci hałasuje

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 •  określamy właściwości wiatru, wskazuje oddziaływanie wiatru
 •  ubieramy się odpowiednio do pogody – w okresie późnej jesieni
 •  obserwowanie jesiennej pogody, określanie  jej charakterystycznych cech
 •  określanie jesiennego nastroju, określanie zjawisk atmosferycznych
 •  słuchanie  i naśladowanie odgłosu  wiatru – ćwiczenia na sylabach

       3. Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga 

 • zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody
 • wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń
 •  obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 •  określamy właściwości wody, co pływa?, co tonie?
 •  określanie do czego służy parasol, ubieramy się odpowiednio do pogody
 •  obserwowanie jesiennej pogody, określanie  jej charakterystycznych cech
 •  określanie jesiennego nastroju, określanie zjawisk atmosferycznych
 •  słuchanie  i naśladowanie odgłosu padającego deszczu

4.Wszyscy razem się bawimy

 • uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych
 • wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie
 • rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny)
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);
 • rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;
 • rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;

smileyPiosenka: Wietrzyku psotniku

 1. Wiatr zapukał w okno, do dzieci:
  “Halo, hej maluchy, jak leci?
  Nie chce mi się biegać po polach,
  przyjdę do waszego przedszkola”

Nie! nie! nie!

Ref: Wietrzyku – Psotniku
– masz chmurki przegonić,
utulić sarenki w lesie,
kałuże osuszyć,
i liście posprzątać,
bez ciebie cóż zrobi jesień?

 1. A ja chcę rozkręcić zabawki,
  albo rozkołysać huśtawki.
  Wolę dmuchać w trąbki, piszczałki,
  zbudzić wasze misie i lalki”

smileyWiersz – Barwy Ojczyste

1. Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie

A na tej fladze,biel jest i czerwień.

 2. Czerwień to miłość,biel – serce czyste

     Piękne są nasze, barwy ojczyste.PLAN   PRACY  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNY-    październik

1.JESIEŃ W SADZIE – jabłka, śliwki i morele

 • poznawanie wybranych owoców i drzew owocowych
 • rozpoznawanie i nazywanie  ich po wyglądzie, smaku i zapachu
 • smakowanie owoców , degustacja określanie walorów smakowych
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • segregowania wg wielkości  kształtu i koloru

2.DARY OGRODU – witaminki hop do brzuszka

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw,
 • rozróżnianie za pomocą  wzroku, dotyku, smaku, zapachu
 • wycieczka do ogrodu warzywnego
 • zachęcanie do spożywania warzyw, wartości odżywcze surowych warzyw
 • zapoznanie ze sposobami przetwarzania i przechowywania warzyw
 • nazywanie przetworów z warzyw

3. NADESZŁA   JESIEŃ – liście malowane

 • dostrzegamy piękne barwy jesiennego lasu
 • rozpoznajemy i nazywamy drzewa, znajdujące się w bliskim otoczeniu
 • szanujemy przyrodę
 • gromadzimy skarby lasu do kącika przyrody- żołędzie, kasztany, szyszki, jarzębina- wykorzystanie ich podczas zajęć
 • rozpoznawanie i nazywanie grzybów jadalnych i trujących
 • nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą w czasie spacerów

4.O CZYM SZUMI  LAS JESIENIĄ

 • obserwowanie na wybranych przykładach zwierząt i ptaków ( jeża i  
 • bociana) jak przygotowują się zwierzęta i ptaki do nadchodzącej zimy
 • poznawanie wybranych ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów
 • poznaje zwyczaje zwierząt przygotowujących się do zimy – robienie 
 • zapasów , zapadanie w zimowy sen
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i szeregowania

 smiley PIOSENKA

 Pac ,gruszka do fartuszka

I. Pod owocami zgina się grusza,

 wiatr konarami gruszy porusza!

Ref.: Pac, gruszka , pac, gruszka,

         hop, do fartuszka.

 II Spadają gruszki od soku miękkie,

    nad gruszą krążą osa i szerszeń!

Ref.: Pac, gruszka…

 III Ja choć nie jestem szerszeniem, osą

tez lubię gruszki pachnące rosą!

Ref.: Pac, gruszka…

 IV Stanę pod gruszą i w mój fartuszek

dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek!

 Ref.: Pac, gruszka…

Piosenka     Zbieramy grzyby

 1. Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.
  Co w tym koszu Pani Jesień nam niesie?

Refren: Kurki, rydze i maślaki, borowiki i kozaki,
             pozbieramy dziś.

 1.  Muchomora ominiemy z daleka.
  Niech muchomor na złe muchy tu czeka.

Ref: Kurki, rydze…..

 1. Poszukamy żółtych kurek pod sosną.
  Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.

  PLAN   PRACY  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNY  –  wrzesień

1.WITAJ  W  PRZEDSZKOLU

 • poznajemy zabawki i urządzenia , urządzamy kąciki zabaw
 • poznajemy  otoczenie przedszkola, poznanie  nowych dzieci
 • poznajemy inne pomieszczenia- łazienka, szatnia, jadalnia
 • nazywa inne pomieszczenia i wie do czego służą
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie w każdej sytuacji 
 • ustalenie norm współżycia społecznego
 • ustalamy kodeks  przedszkolaka – Nasze umowy

2. MÓJ DOM, MOJA RODZINA

 • podawanie informacji: jak ma na imię mama, tata
 • podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
 • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech
 • określanie czynności domowych wykonywanych w domu
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną

3. DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • dostrzegamy piękno przyrody  w naszej miejscowości
 • uczymy się zasad bezpiecznego poruszania się po  drodze i ulicy
 • organizowanie doświadczeń –ćwiczenia w przechodzeniu na drugą stronę  
 • poznanie różnych środków transportu lądowego, wodnego, powietrznego
 • poznanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
 • poznanie pojazdów specjalistycznych i ich numerów telefonów

4. DBAMY O ZDROWIE

 • kształtowanie nawyków dbania o higienę osobistą
 • zachęcanie do przebywania na świeżym powietrzu
 • uczestniczenie w spacerach i zabawach ruchowych
 • poznanie zawodu stomatologa i  pani pielęgniarki
 • zapobieganie chorobom, poprzez dbanie o zdrowie
 • spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców,

   smiley PIOSENKA

Przedszkole – drugi dom      

     1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

         ranną porą wstaję i ja.

         Mama pomaga ubierać się,

         do przedszkola prowadzi mnie.

  Ref. Ja chodzę tam co dzień,  obiadek dobry jem,

         a po spacerze w sali, wesoło bawię się,

         kolegów dobrych mam,  nie jestem nigdy sam,

         przedszkole domem drugim jest. 

     2. Zamiast mamy panią tu mam,

         bardzo dużo wierszyków znam.

         Śpiewam i tańczę, wesoło mi

         i tak płyną przedszkolne dni.

  Ref. Ja chodzę tam co dzień… 

 
Nasi partnerzy
Skip to content