REKRUTACJA DO KLASY I

Wniosek o przyjęcie do klasy I dzieci zamieszkałych poza obwodem  Szkoły Podstawowej w Kornatce
(wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę)
należy złożyć do dyrektora szkoły w dniach od 7 do 20 kwietnia 2017 r. (do godz. 15.00)
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły  przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców.
Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i kandydata.
zgłoszenie,oświadczenie, wniosek