Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

działającego w Szkole Podstawowej

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Kornatce

w roku szkolnym 2018/2019

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

a) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
b) przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
f) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w szkole.

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

I

Organizacja pracy samorządu.

1.Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz wybór opiekuna SU:

a)przydział czynności funkcyjnych,

b)zapoznanie z regulaminem,

c)ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny.

2.Podział na sekcje:

a)informatyczną,

b)plastyczną,

c)rozrywkową,

3.Opracowanie harmonogramu opieki nad gazetką ścienną

Opiekun SU, wychowawcy klas.

 

 

 

Opiekun SU

 

 

 

Opiekun SU, Zarząd SU

Wrzesień

II

Zadania związane z kształtowaniem własnego stosunku uczniów do nauki.

1.Podsumowanie osiągnięć dydaktyczno –   wychowawczych w I i II  półroczu.

Opiekun SU

Koniec I półrocza.

Koniec roku szkolnego.

III

Zadania dotyczące uczestnictwa w planowaniu życia i pracy szkoły oraz kształtowania odpowiedzialności za podejmowane działania.

1.Organizowanie zebrań członków Samorządu Uczniowskiego.

2.Udział samorządów klasowych w wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

3.Aktywne włączenie się w organizowanie imprez  i uroczystości szkolnych: Święto Patrona Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej,  andrzejki, mikołajki, Wigilia szkolna, walentynki, Gminny Turniej o berło św. Jadwigi, Apel wielkanocny, Dzień Ziemi, Dzień Samorządności, Dzień  Europejski, Dzień Dziecka,  Dzień Sportu.

Przewodniczący SU, Opiekun SU.

Zarząd SU,

Wychowawcy.

Opiekun SU,

Wychowawcy, nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie imprezy,

Cały rok

Wrzesień

 

 

Zgodnie z harmonogramem imprez.

 

 

IV

Zadania mające na celu wyzwalanie inicjatywy i pomysłowości uczniów.

1.Działalność artystyczna:

a)prezentowanie się klas na szkolnych imprezach,

b)zorganizowanie konkursów międzyklasowych,

 

2.Działalność rozrywkowa :

a)imprezy klasowe wg planów samorządów klasowych,

b)imprezy ogólnoszkolne:

andrzejki, mikołajki, zabawa karnawałowa, walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień Wiosny,  Dzień Dziecka, dyskoteki.

3.„Dni bez pytania” - 15 dzień miesiąca

4.„Dni bez mundurka” - 3 i 13 dzień miesiąca

5.Organizowanie apeli

6.Konkursy: „Super Klasa”, wiedzy o historii szkoły i patronie.

7.Włączenie się do akcji charytatywnych:

a)Cegiełki dla fundacji „Pomóż i Ty”,

b)„Góra grosza”

 

Wychowawcy, samorządy klas.

Opiekun SU

 

Wychowawcy, samorządy klas.

Dyrektor szkoły, Opiekun SU, wychowawcy klas

 

 

Nauczyciele

 

Dyrektor szkoły, Zarząd SU

Opiekun SU

Dyrektor szkoły, opiekun SU

 

 

 

wg harmonogramu imprez

 

wg harmonogramu imprez

 

 

Wg harmonogramu

V

Zadania dotyczące udziału młodzieży w zarządzaniu szkołą.

1.Wyrażanie opinii Samorządu Uczniowskiego  na temat spraw związanych z    działalnością  i życiem szkoły.

 2. Ustalanie regulaminów konkursów.

 3.Rozstrzyganie niektórych konfliktów.

 

Dyrektor szkoły,

Opiekun SU, Zarząd SU

 

Opiekun SU

Zarząd SU, Opiekun SU

wg potrzeb

 

 

Cały rok

wg potrzeb

 

VI

Zadania dotyczące zagadnień kultywowania tradycji w środowisku szkolnym .

1.Obchody Święta Patrona Szkoły.

 

2.Działania związane z Dniem Edukacji Narodowej, Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Dnia Dziecka.

 

3.Zorganizowanie uroczystych akademii
z okazji Święta Niepodległości i Święta  Konstytucji 3 Maja.

 

Wychowawcy, Opiekun SU,

Opiekun SU

Wychowawcy.

 

Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie apeli

Wrzesień/paź-dziernik

Październik

Grudzień

Kwiecień

Czerwiec

Listopad

Maj

VII

Współpraca ze środowiskiem

1. Aktywne włączenie się w uroczystości związane z tradycjami lokalnymi.

2. Włączenie rodziców do współpracy ze szkołą - wspólna organizacja „Pikniku rodzinnego”.

Zarząd SU,

opiekun SU

Wychowawcy

 

Cały rok

 

Cały rok

Maj/czerwiec

Opiekun SU                                                                                  Opiekun wspomagający

mgr Krzysztof Maniecki                                                                   mgr Beata Gibała - Dudek