Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W KORNATCE

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Kornatce .

§ 2

Samorząd Uczniowski, działający w Szkole Podstawowej w Kornatce , zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce oraz niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 3

Do głównych celów działalności SU należą:

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

b. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

f. organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w szkole.

Rozdział III: OPIEKUN SU

§ 4

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

§ 5

Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole zgodnie z ustanowioną ordynacją. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne.

Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom, którzy wyrazili pisemną zgodę.

Kadencja opiekuna trwa jeden rok szkolny.

 

Opiekunem wspomagającym SU jest wychowawca klasy III.

Do zadań opiekuna wspomagającego należy:

 • informowanie o działaniach SU uczniów klas młodszych
 • koordynowanie działań SU w obrębie klas młodszych
 • monitorowanie przebiegu kampanii i wyborów do Zarządu SU

 

§ 6

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

b. inspirowanie uczniów do działania,

c. pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.

 

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

§ 7

Do wybieralnych organów SU należą:

1.Przedstawiciele Samorządów  Klasowych ( po 1 uczniu z klas III – VI ).

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

 

Ich kadencja trwa jeden rok szkolny. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.

 

§ 8

Przedstawiciele Samorządów Klasowych:

a. identyfikują potrzeby uczniów,

b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.

 

§ 9

Do kompetencji Samorządów Klasowych należy:

a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,

b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,

c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,

 

Członkowie Samorządów Klasowych uczestniczą w spotkaniach Zarządu SU. 

§ 10

Do kompetencji Zarządu SU należy:

a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

b. opracowanie rocznego planu działania SU ( do 30 września ),

c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

d. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii, sugestii dotyczących spraw szkoły a w szczególności realizacji praw uczniów.

f. zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU.

 

Spotkania Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU, lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub przez Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.

 

§ 11

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Opiekuna i Dyrekcji,

c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 

§ 12

Zarząd SU składa się z:

1. Przewodniczącego SU,

2. Wiceprzewodniczącego SU,

3.4 stałych członków Zarządu, 

§ 13

Przewodniczący SU:

a. kieruje pracą Zarządu SU,

b. reprezentuje SU wobec Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych organizacji,

d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU i Przedstawicieli Samorządów Klasowych.

 

§ 14

W Samorządzie Uczniowskim działają sekcje:

 1. informatyczna – informuje, w formie ogłoszeń, o działaniach SU
 2. plastyczna -  wykonuje gazetki tematyczne
 3. rozrywkowa – organizuje działalność kulturalną i rozrywkową

 

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych sekcjach zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu. Do działań w poszczególnych sekcjach mogą się włączyć chętni uczniowie.

 

§ 15

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

2. Decyzje Przedstawicieli Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez Dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem Szkoły.

 

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

 

§ 16

Organy wybieralne SU: Zarząd SU , Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekun SU wybierani są co roku w miesiącu wrześniu. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne i bezpośrednie.

Jeśli Zarząd wypełnia swoje obowiązki bez zarzutu, istnieje możliwość przeprowadzenia wyborów uzupełniających (wybieramy tylu członków, ilu odeszło do gimnazjum lub zrezygnowało z pracy w SU).

§ 17

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

 

§ 18

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

 1. członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń z klas IV - VI, który spełnia następujące warunki:
 • jest śmiały  i pomysłowy, chętnie podejmuje działania
 • umie współpracować w grupie
 • nie ma problemów w nauce
 • posiada co najmniej dobrą ocenę z zachowania

Kandydat powinien mieć potwierdzenie wychowawcy, że spełnia kryteria.

 

b. przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,

c. opiekuna SU – posiada każdy członek Rady Pedagogicznej.

 

§ 19

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 2 godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

 

§ 20

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzi 1 losowo wybrany przedstawiciel z klas III - VI, który nie jest kandydatem. Działania Komisji koordynuje opiekun SU.

 

§ 21

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 2 tygodnie przed ustalonym terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

b. ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 1 tydzień  przed terminem wyborów,

c. przygotowanie wyborów,

d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,

e. przeprowadzenie wyborów,

f. obliczenie głosów,

g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

 

§ 22

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

 

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 1 tygodnia  przed ustalonym terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.

2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz na Opiekuna SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

4. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

5. Członkami Zarządu SU zostaje pierwszych 6 osób, które otrzymało największą liczbę głosów.

6. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

7. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

8. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, decyzję podejmuje Szkolna Komisja Wyborcza.

 

§ 23

1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:

a.  pisemnej rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. odwołania decyzją Zarządu i opiekuna SU w razie rażących zaniedbań ( głosowanie tajne)

 

2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:

a. pisemnej rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. odwołania decyzją Dyrekcji szkoły lub Rady Pedagogicznej.

 

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony

b. w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony

c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący

d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu 2 tygodni od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki opiekuna pełni tymczasowo Dyrektor szkoły.

 

Rozdział VI: FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

 

§ 24

SU nie  posiada własnych funduszy, które służą finansowaniu jego działalności. Ewentualne dochody z  kiermaszy lub od sponsorów mogą być przechowywane na koncie Rady Rodziców. Dysponentem środków finansowych jest opiekun SU w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Rodziców.

 

Rozdział VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Przedstawicieli Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Zarząd SU w dn. 20 czerwca 2012 r. i wchodzi w życie z dn. 4 lipca 2012 r.