Regulamin świetlicy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 38/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kornatce z dnia 27 listopada 2015 r.

REGULAMIN  ŚWIETLICY

w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce

§ 1 Postanowienia ogólne.

1. Świetlica zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dowozów do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki na terenie szkoły.

2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy, programie wychowawczym  szkoły i programie profilaktyki.

3. Zadania świetlicy  realizowane są  według rocznego planu pracy.

4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele - wychowawcy świetlicy.

5. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.

6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach  niż sale świetlicowe.

7. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

8. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.

§ 2 Cele i zadania.

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej  przed zajęciami i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych , pomocy w nauce oraz zapewnienia odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji, umożliwiających wszechstronny rozwój osobowości.

2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 1. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
 2. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu, na sali gimnastycznej i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 3. organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień, talentów,
 4.  stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych  nawyków życia codziennego,
 5.  upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 6.  współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami wychowanków, a także ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

3. Oprócz wymienionych  zadań świetlica może organizować:

 1. zajęcia dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy,
 2. imprezy szkolne (kulturalno - oświatowe, rozrywkowe i inne),
 3. imprezy pozaszkolne (konkursy, zawody, turnieje, itp.)

4. Ponadto świetlica może współpracować z placówkami oświatowymi, wychowawczymi, opiekuńczymi, kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy.

5. Działania pozaszkolne wymienione wyżej są podejmowane za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły.

6. Każda impreza świetlicowa odbywająca się na terenie szkoły musi być zgłoszona dyrektorowi szkoły. Zgłoszenie może być ustne.

§ 3 Organizacja pracy w świetlicy.

 1. Czas pracy świetlicy ustalony jest na początku każdego roku szkolnego zgodnie z obowiązującym planem zajęć.
 2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.
 3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (prawnych opiekunów) w sekretariacie szkoły.
 4. Zapisy do świetlicy odbywają się  co roku w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 5. W miarę potrzeb rodziców (opiekunów) i możliwości szkoły zapisanie dziecka do świetlicy jest możliwe w ciągu danego roku szkolnego.
 6. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje w pierwszej połowie kwietnia komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, na podstawie kart zgłoszeń.
  W trakcie roku szkolnego decyzję podejmuje dyrektor.
 7. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci rodziców pracujących (na podstawie oświadczenia rodziców o miejscu pracy ) oraz  korzystające z dowozów szkolnych. Pozostali uczniowie przyjmowani są w miarę wolnych miejsc.
 8. Opieką wychowawczą w świetlicy są również objęci uczniowie zwolnieni z uczęszczania na zajęcia edukacyjne np. z religii oraz uczniowie z powodu nieobecności nauczyciela danego przedmiotu (jeśli zachodzi taka potrzeba).
 9. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekraczać 25 wychowanków.

10. Jeżeli liczba uczniów przebywających na świetlicy przekracza 25 , opiekę nad  dziećmi   sprawuje dwóch nauczycieli według ustalonego harmonogramu. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor organizuje dodatkową opiekę.

11. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, żywego słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne.

12. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia.

13. Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy.

14. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły, a także do możliwości psychofizycznych dzieci.

15. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.

§ 4 Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy.

1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:

     1) opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej,

     2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,

     3) zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią,

      4) udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych,

     5) pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych,

      6) pomocy w nauce,

      7) życzliwego i podmiotowego traktowania,

      8) otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień,

      9) korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy,

     10) poszanowania swojej własności,

     11) higienicznych warunków przebywania w świetlicy.

 1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązane jest do:
 1. przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy,
 2. dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,
 3. przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach  świetlicowych zawartych w „Kontrakcie świetlicy ".
 4. respektowania poleceń nauczyciela,
 5. zgłaszania swojego przybycia na świetlicę, jak i faktu odbierania go przez upoważnioną do tego osobę,
 6. przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy. Plecak (torba, worek) musi być zamknięty. Świetlica nie odpowiada za przedmioty zagubione z powodu  nieprzestrzegania powyższych zasad.
 1. Uczniów nie będących wychowankami świetlicy również obowiązuje regulamin świetlicy. Uczniowie ci mogą przebywać w świetlicy, o ile nie dezorganizuje to pracy w grupie wychowawczej.

§ 5 Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy.

 1. Rodzice (opiekunowie) uczniów mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2. Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy w formie pisemnej, informując o swojej decyzji dyrektora szkoły.
 3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.
 4. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji lub informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy.
 5. W sprawach spornych  rodzice (opiekunowie) mają prawo zgłosić się do dyrektora szkoły.
 6. Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.
 7. Telefoniczne zwolnienia wychowanków nie są uwzględniane.
 8. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy;
 9. Za szkody powstałe w świetlicy szkolnej z winy dziecka odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice ( prawni opiekunowie).

10.Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do  przestrzegania regulaminu świetlicy. Zapoznanie z regulaminem potwierdzają podpisem.

11. Rodzice dzieci nie uczęszczających do świetlicy, mimo wpisania na listę do dziennika świetlicy, zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji  o rezygnacji z opieki świetlicowej ich dziecka.

§ 6 Nagrody i kary.

 1. Każdy wychowanek świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów może otrzymać nagrodę.
 2. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą i inne postawy, zachowania, działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla innych.
 3. Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych członków społeczności szkolnej.
 4. Nagrody:
 1. wyróżnienie - pochwała wobec grupy,
 2. pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy,
 3. pochwała przekazana rodzicom (opiekunom),
 4. pochwała pisemna w dzienniczku ucznia ( zeszycie wychowawcy)
 5. dyplom
 6. podziękowania w formie dyplomu pamiątkowego
 7. list gratulacyjny,
 8. nagrodę rzeczową,
 9. wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolnej
 10. pochwała lub podziękowanie dyrektora szkoły
 1. Za nieprzestrzeganie Regulaminu świetlicy, "Kontraktu świetlicy" i zasad dobrego zachowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary.
 2. Wychowawca świetlicy może zastosować kary wobec wychowanków świetlicy, uczniów czasowo przebywających w świetlicy oraz uczestników zajęć, imprez, konkursów świetlicowych.
 3. Kary:
 1. upomnienie ustne na forum grupy,
 2. upomnienie ustne na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy,
 3. poinformowanie ustne lub pisemne rodziców (opiekunów),
 4. uwaga pisemna w dzienniczku ucznia ( zeszycie wychowawcy)
 5. uwaga pisemna w dzienniku zajęć świetlicy,
 6. upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

§ 7 Zadania nauczyciela - wychowawcy świetlicy

 1. Wychowawca w świetlicy szkolnej:
 1. Prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy,
 2. Odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,
 3. Dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych i kołach zainteresowań,
 4. Przestrzega ustaleń zawartych w Regulaminie świetlicy,
 5. Bierze udział w opracowaniu: rocznego plany pracy świetlicy, Regulaminu świetlicy, sprawozdań  z działalności świetlicy,
 6. Realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia, prowadzi zajęcia z dziećmi,
 7. Dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy,
 8. Systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy,
 9. Przestrzega dyscypliny pracy,
 10. Sumiennie wypełnia obowiązki,
 11. Zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie,
 12. Uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy,
 13. Dba o dobre imię i promocję świetlicy w środowisku lokalnym.
 1. Wychowawca świetlicy ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej dyrektora szkoły oraz właściwych placówek i instytucji oświatowych.
 2. Wychowawca świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej i składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności.
 3. Wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami)
  i wychowawcami.

§ 8 Powierzanie uczniów opiece wychowawcy świetlicy i odbieranie wychowanków.

 1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed zajęciami lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.
 2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.
 3. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.
 4. Dziecko, które samo wraca do domu ze świetlicy, musi mieć pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów), którą wychowawca ma obowiązek podpisać i pozostawić do następnego dnia w dokumentacji świetlicy.
 5. Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna) samo wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną, odpowiada rodzic (opiekun) czyli osoba wydająca zgodę.
 6. W przypadku odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice (opiekunowie) wymagane jest pisemne upoważnienie.
 7. Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo wyrażają zgodę i oświadczenia na piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu.
 8. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun)  i musi ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna).

§ 9 Sytuacje wyjątkowe.

 1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie, wychowawca świetlicy zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły  i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (prawnemu opiekunowi) ucznia.
 2. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.
 3. W przypadku nie odebrania dziecka do godzin zakończenia pracy świetlicy,  wychowawca podejmuje następujące działania:
 1. Zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku
 2. Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi do odbioru dziecka
 3. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami)   lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję szkoły.
 4. Sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.
 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:
 1. Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.
 2. Nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; w przypadku odmowy - powiadomić policję .
 3. Wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka - osobę upoważnioną.
 4. Jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić policję .
 5. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia
   i podjętych działań.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we współpracy z dyrektorem.
 2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany wprowadza zarządzeniem dyrektor szkoły.
 3. Regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy i na stronie internetowej szkoły.
 4. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor  szkoły.
   

Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2015 r.