Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Kornatce

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Kornatce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Kornatce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Funkcja kalendarium ze względów technicznych nie spełnia jednego z kryteriów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Hodurek.
 • E-mail: khodurek@gmail.com
 • Telefon: 508291526

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kornatce
 • Adres: Kornatka 105, 32-410 Dobczyce
 • E-mail: dyrektor@kornatka.com.pl
 • Telefon: 0122711177

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa mieści się pod adresem Kornatka 105, 32-410 Dobczyce. Budynek wyposażony jest w jedno wejście główne oraz jedno ewakuacyjne. Sekretariat znajduje się na parterze. Przed terenem szkoły nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych

Nasi partnerzy
Skip to content