Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

RODO – Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce z siedzibą w Kornatce 105, 32-410 Dobczyce telefon: 12 271 11 77, e-mail: sp@kornatka.com.pl zwana dalej Szkołą.

2. W Szkole został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pani Sylwia Wierciak, z którym można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres: iodcuw@dobczyce.pl

3. Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Szkołę stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Rodzice zobowiązani są do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia ucznia do szkoły i świadczenia mu usług edukacyjno-wychowawczych.

4. Dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią, wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły przetwarzane są na podstawie podpisanej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit.a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO na:

  1. przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, grupy oraz wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Szkoły,
  2. nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisami prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W oparciu o zgromadzone dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

Nasi partnerzy
Skip to content