Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Pszczółki – starszaki

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ – CZERWIEC

Świętujmy razem Dzień Dziecka  

• Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
• Poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, warunków życia i zwyczajów.
• Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji.
• Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości.
• Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie.
• Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka.
• Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, rozwiązywanie zadań z treścią.

W poszukiwaniu sprawiedliwości 

• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość.
• Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań.
• Dokonywanie oceny postępowania oraz wzbogacenie słownictwa opisującego cechy charakteru.
• Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości.
• Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny.
• Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.
• Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów.
• Doskonalenie umiejętności czytania.

Wakacyjne plany 

• Rozbudzanie świadomości narodowej oraz dostrzeganie piękna i bogactwa regionów Polski.
• Kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski.
• Wzbudzenie zainteresowania folklorem przez poznawanie wytworów sztuki i muzyki ludowej.
• Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku, oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
• Doskonalenie umiejętności formułowania precyzyjnych i bardziej uszczegółowionych wypowiedzi oraz wzbogacanie słownictwa.
• Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem zabaw.

Wakacje tuż-tuż 

• Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.
• Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.
• Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
• Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie.
• Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ – MAJ

1. Muzyka, która łączy 

• Zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki – od klasycznej po współczesną.
• Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych, tanecznych i wokalnych.
• Wzbogacenie wiedzy o instrumentach muzycznych.
• Uwrażliwienie na piękno różnych gatunków muzycznych oraz kształtowanie upodobań i gustu w tym zakresie.
• Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych oraz kształcenie poczucia rytmu.
• Wykorzystywanie instrumentów i pomocy akustycznych do ilustrowania opowiadań, wierszy, zjawisk przyrodniczych.
• Rozwijanie słuchu muzycznego przez określanie cech utworów muzycznych, np. tempa, dynamiki.
• Rozbudzanie pod wpływem muzyki wyobraźni i zachęcanie do różnych form ekspresji – plastycznej, ruchowej, słownej.
• Kształtowanie kultury odbioru muzyki.

2. Łąka pełna życia 

• Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach.
• Kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia.
• Poznanie roślin i zwierząt łąkowych objętych ochroną gatunkową.
• Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych.
• Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych.
• Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą.
• Zdobywanie doświadczeń w planowaniu i realizacji zespołowego projektu albumu.
• Doskonalenie umiejętności odejmowania.

3. Uczciwość na co dzień 

• Kształtowanie postaw społecznych zgodnych z uniwersalnymi wartościami, takimi jak uczciwość, prawdomówność, szacunek.
• Budowanie w grupie atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu.
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i okazywania uczuć.
• Przewidywanie skutków nieprawidłowych postaw i zachowań opartych na nieuczciwości.
• Dokonywanie oceny moralnej bohaterów literackich oraz korzystanie z pozytywnych wzorców zachowań.
• Wdrażanie do przestrzegania reguł gry oraz wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania figur ze względu na cechy jakościowe; utrwalenie liczebników porządkowych.
• Utrwalenie poznanych liter; doskonalenie umiejętności czytania.

4. W domu najlepiej

• Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, zachęcenie do kultywowania zainteresowań, tradycji i zwyczajów.
• Uświadomienie własnej roli w rodzinie oraz wdrażanie do sumiennego wypełniania obowiązków domowych.
• Rozbudzenie zainteresowania pracą zawodową rodziców oraz podkreślenie jej społecznego znaczenia.
• Wzbogacenie czynnego słownika dzieci o pojęcia związane z poznawaniem zawodów.
• Poznanie zasad bezpiecznego posługiwania się domowym sprzętem elektrycznym.
• Uświadomienie znaczenia aktywnych form spędzania wolnego czasu.
• Wdrażanie do pamiętania o najbliższych, zachęcanie do przygotowywania niespodzianek, wspólnego przeżywania ważnych chwil.
• Doskonalenie umiejętności czytania.
• Doskonalenie umiejętności dodawania.

Piosenka –   „ Moja mama” heartheartheart

 1. Lubię, kiedy moja mama
  pocałunkiem mnie obudzi.
  Mówi mi: ,,Pamiętaj, dziecko,
  trzeba kochać  wszystkich ludzi”.

Potem śpiewa mi piosenki,
piecze dla mnie pyszne ciasto,
uczy gier komputerowych.
Moją mamę mam na własność!

Ref. Moja mama umie wszystko,
umie bawić się i śmiać,
umie być naprawdę blisko,
przy niej się nie trzeba bać.

Moja mama umie wszystko,
umie nawet w piłkę grać,
umie SMS – y pisać,
lubi cieszyć się jak ja!

 1. Po południu jest wesoło,
  budujemy zamki z klocków,
  jeśli któryś się przewróci,
  mama mnie przytula mocno.

A wieczorem po kolacji
mama zasnąć mi pomaga,
czyta bajki na dobranoc
albo pięknie opowiada.

Ref. Moja mama umie wszystko……PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ – KWIECIEŃ

1. Ekologiczny świat

• Kształtowanie postaw, zachowań i nawyków proekologicznych.
• Budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego.
• Uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości.
• Poznanie zasad działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów.
• Rozumienie potrzeby planowania zakupów oraz wybierania produktów, opakowań i toreb ekologicznych.
• Dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety oraz wskazywanie przyczyn ich powstawania.
• Budowanie wizji pozytywnego, ekologicznego świata przyjaznego dla ludzi, zwierząt i roślin.

2. Historia ukryta w legendach

• Budzenie świadomości narodowej oraz wzbogacanie wiedzy o własnym kraju.
• Zapoznanie z wybranymi regionami Polski oraz ich historią, tradycjami i legendami.
• Dostrzeganie piękna i różnorodności architektury oraz poznanie charakterystycznych miejsc i zabytków wybranych miast.
• Wzmacnianie więzi z rodzinną miejscowością i własnym regionem.
• Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
• Zachęcanie do inscenizowania polskich legend.

3. Świat dla odważnych

• Doskonalenie umiejętności odczytywania, nazywania i wyrażania stanów emocjonalnych.
• Wzbudzanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.
• Dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych.
• Uświadomienie, że każdy ma prawo do popełniania błędów, szczególnie podczas nabywania nowych umiejętności.
• Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego w celu przewidywania skutków własnych działań.
• Uświadomienie źródeł własnych lęków oraz kształtowanie aktywnej postawy w celu ich przezwyciężania i niwelowania.
• Budowanie uczucia zaufania i bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej.
• Ustalanie ciężaru przedmiotów.
• Doskonalenie orientacji w przestrzeni.

heartPIOSENKAheart

KOCHAM ŚWIAT

1. Pojedziemy dziś do lasu,
zaśpiewamy kwiatom, drzewom,
że kochamy je nad życie,
nie zabraknie im niczego!

Ref. Bo choć mamy mało lat, kochamy tak bardzo świat
i jeśli ma pięknie być, to musimy o to dbać, to musimy o to dbać, to musimy dobrzy być!

2. Posprzątamy dookoła,
pozbieramy wszystkie śmieci,
posadzimy więcej drzewek,
niech im słońce mocno świeci.

Ref. Bo choć mamy mało lat… 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ – MARZEC

 

Nasze zwierzęta

• Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją.
• Wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw.
• Zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi.
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.
• Uświadomienie dzieciom korzyści płynących z hodowli zwierząt gospodarczych. 

Ważna sprawa – odpowiedzialność

• Wprowadzenie w świat uniwersalnych wartości moralnych oraz uświadomienie znaczenia odpowiedzialności w życiu każdego z nas.
• Rozumienie konieczności rzetelnego wypełniania obowiązków i przyjętych zobowiązań zarówno w rodzinie, jak i poza nią.
• Wdrażanie do poszanowania świata przyrody i opiekuńczego stosunku do zwierząt.
• Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej opartych na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności.
• Wyrabianie szacunku do dziedzictwa kulturowego i dbałości o najbliższe otoczenie.
• Kształcenie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.
• Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną i uświadomienie własnych powinności wobec najbliższych. 

Oznaki wiosny

• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny.
• Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata.
• Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla kwietnia oraz zachęcenie do prowadzenia kalendarza pogody.
• Wzbogacenie wiedzy na temat ptaków oraz uświadomienie potrzeby chronienia niektórych gatunków oraz zakładania budek lęgowych.
• Zakładanie hodowli w kąciku przyrody oraz nabieranie nawyku systematycznego dbania o nie i obserwowania ich.
• Doskonalenie umiejętności odczytywania informacji przedstawionych za pomocą symbolicznego zapisu.

Radosna Wielkanoc

• Przybliżenie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regionu.
• Rozbudzenie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowania do świąt.
• Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych.
• Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną oraz uświadomienie znaczenia rodzinnych spotkań.
• Zakładanie tradycyjnej hodowli owsa, rzeżuchy oraz wdrażanie do systematycznego dbania o rośliny i obserwowania ich wzrostu.
• Nauka deklamowania wiersza z zastosowaniem odpowiedniej modulacji głosu i intonacji. 

smileyPIOSENKA – MASZERUJE WIOSNAsmiley

1.Tam daleko, gdzie wysoka sosna,
maszeruje drogą mała Wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

     Ref. Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

2. Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę.
Chętnie żuje gumę i robi balony,
a z nich każdy jest zielony.

     Ref. Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło …

3. Wiosno, Wiosno nie zapomnij o nas,
każda trawka chce być już zielona.
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła,
zima by została mroźna.

     Ref. Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło … 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ – LUTY

1. Zdrowie jest najważniejsze 

• Dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
• Kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
• Rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktycznych lub w wypadku odczuwania objawów choroby.
• Dostarczenie wzorców prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarza w celu eliminowania niechęci i lęku.
• Wdrażanie do systematycznego dbania o higienę ciała i jamy ustnej.
• Uświadomienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportów zimowych.
• Poznanie sposobów zabezpieczania się przed zimnem przez właściwe ubranie, zabezpieczanie skóry kremem. 

2. W drodze do sukcesu 

• Uświadomienie dzieciom znaczenia wytrwałości i pracowitości w dążeniu do celu.
• Wyrabianie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.
• Dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań i postaw na podstawie literatury, faktów z życia znanych osób, które osiągnęły życiowy sukces.
• Wdrażanie do przestrzegania przyjętych reguł oraz rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacji pojawiających się problemów, przegranej.
• Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole oraz dostrzeganie wartości wspólnej pracy, aby osiągnąć wyznaczony cel.
• Rozwijanie wyobraźni i kreatywności w trakcie różnorodnych działań twórczych. 

3. Świat w książkach zapisany 

• Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń.
• Przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika, potrafiącego korzystać z biblioteki i czytelni.
• Nauka korzystania z książek w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.
• Rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań.
• Wzbogacenie wiedzy i słownictwa związanego z powstawaniem książek.
• Wdrażanie do szanowania książek i właściwego z nich korzystania. 

4. Oblicza sztuki 

• Kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki.
• Oglądanie wybranych dzieł sztuki: malarstwa, rzeźby, architektury i fotografii artystycznej.
• Inspirowanie dzieci do wykonywania różnorodnych prac plastycznych według własnego pomysłu.
• Rozwijanie zdolności aktorskich i swobodnej ekspresji słownej podczas zabaw teatralnych i dramowych.
• Kształcenie właściwych postaw i zachowań podczas uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i uświadomienie konieczności chronienia dziedzictwa kulturowego.
• Wyrabianie gustu i dobrego smaku oraz dbałości o estetykę w najbliższym otoczeniu. PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ – STYCZEŃ

1. Zawsze pamiętam o babci i dziadku 

• Wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny.
• Zachęcanie dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji.
• Rozbudzanie empatii i uczenie właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych.
• Kształcenie gotowości do niesienia pomocy i respektowania prawa do wypoczynku najbliższych.
• Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – budowania dialogu, wywiadu, rozmowy.
• Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych.

2. Mierzymy czas 

• Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich.
• Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu.
• Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu.
• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku.
• Doskonalenie umiejętności stosowania technik twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni podczas działania i zabaw słownych.
• Uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystywania czasu, planowania sposobu spędzania wolnych chwil.
• Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych.

Wiersz: Dla Babci i Dziadka

Zimowe słoneczko wesoło patrzy
I ciepły uśmiech posyła babci.
I ja też babciu mam dziś dla ciebie
Uśmiech jak słonko jasne na niebie.

Kochany Dziadku – zacznę zwyczajnie,
Że z tobą w domu jest fajnie
I w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,
Wspierasz i uczysz życia w miłości.

KOCHANA BABCIU, DZIADKU MÓJ DROGI
Kocham Was za to ogromnie,
że zawsze jesteście koło mnie,
wtedy gdy was potrzebuję,
BABCIU I DZIADKU DZIĘKUJĘ.

Piosenka: Mówię wam, mówię wam

1. Z dziadkiem na plac zabaw chodzimy po szkole,
huśtać się do nieba lubimy oboje.
A kiedy do domu, do babci wracamy,
po pysznym obiedzie książeczki czytamy.

Ref. Mają dla mnie czasu wiele,
to najlepsi przyjaciele.
Mówię wam, mówię wam,
jakich fajnych dziadków mam.

2. Czasami z dziadkami na rower wsiadamy,
z koszykiem na piknik nad wodę ruszamy.
Z dziadziusiem wędkuję, z babunią pływamy,
wieczorem szczęśliwi do domu wracamy.

Ref. Mają dla mnie czasu wiele…PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ – GRUDZIEŃ

1. Moje zainteresowania 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci.

• Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa.

• Kształcenie umiejętności opowiadania w uporządkowany sposób na temat swoich zainteresowań.

• Dostrzeganie zagrożeń będących następstwem rozwoju cywilizacji i powodujących niszczenie środowiska przyrodniczego.

• Rozwijanie zainteresowań i umiejętności poznawczych podczas wykonywania doświadczeń pozwalających zrozumieć różne zjawiska fizyczne.

• Kształtowanie twórczej ekspresji ruchowej podczas zabaw z elementem dramy.

2. Zimowy czas – zabawy czas 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Poprawnie buduje dłuższe wypowiedzi w czasie przeszłym.

• Rozpoznaje produkty spożywcze za pomocą różnych zmysłów.

• Ustala położenie elementów na kartce.

• Utrwala wiedzę na temat pór roku i ich cykliczności.

• Zgodnie współpracuje z dziećmi podczas gier, zajęć i prac plastycznych. 

3. Choinkowe czary 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Poznanie zwyczajów i tradycji zwianych ze Świętami Bożego Narodzenia.

•  Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt.

•  Rozwijanie zmysłu estetycznego przez dostrzeganie piękna sztuki ludowej, regionalnej oraz rękodzieła artystycznego.

•  Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy.

•  Pełnienie funkcji współgospodarza uroczystości oraz wdrażanie do okazywania szacunku zaproszonym gościom zgodnie z tradycją polskiej gościnności.

•  Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy.

•  Zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w akcjach o charakterze charytatywnym jako elementu tradycji bożonarodzeniowej. 

Piosenki:

MIKOŁAJ

Wszystkie dzieci Mikołaja kochają,
Wszystkie dzieci na niego czekają,
Moc prezentów każdemu przyniesie,
Każde dziecko z prezentów się cieszy.

A Mikołaj, choć siwą ma brodę,
To wśród dzieci wciąż czuje się młodo,
Wszystkie głaszcze po twarzach,
Prezentami obdarza
I o każdym pamięta w te święta.

Choineczko, choineczko

Ref. Choineczko, choineczko! Stoisz dumna pośród nas, swoim światłem rozpromieniasz ten świąteczny czas.

1. Bajecznie wystrojona zachwycasz barwami i jesteś jak królewna w choinkę zaklęta.

My, stojąc dookoła, w kolędę zasłuchani, czujemy, że nadchodzą najpiękniejsze święta.

Ref. Choineczko, choineczko!…

2. Po niebie obsypanym złotymi gwiazdami gna zaprzęg reniferów w szalonym rozpędzie

i wiezie Mikołaja z pięknymi prezentami, wśród których dla każdego niespodzianka będzie.

Ref. Choineczko, choineczko!…PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ – listopad

Krąg tematyczny: Jestem Polakiem i Europejczykiem 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

• Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych

• Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju

• Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych

• Kształcenie zmysłu estetycznego i wrażliwości w kontakcie z kulturą, sztuką ludową i muzyką

• Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju i Europy

• Poznanie podstawowych informacji na temat krajów Unii Europejskiej

• Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

Krąg tematyczny: Jesienne eksperymenty

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne:

• Wzbogacenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych i pogodowych charakterystycznych dla jesieni

• Poszerzenie wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie i sposobów jego wykorzystania przez człowieka

• Kształcenie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody

• Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas wykonywania doświadczeń przyrodniczych i prostych eksperymentów

• Uświadomienie, jakich rzeczy nie należy robić bez zgody i kontroli osoby dorosłej

• Wzbogacenie słownictwa umożliwiającego opisywanie zjawisk atmosferycznych i pogodowych

• Porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie i grupowanie w pary

Krąg tematyczny: Zwierzęta jesienią

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

• Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy.

• Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku.

• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia.

• Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie.

• Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki.

• Rozwijanie zainteresowania badaniem i obserwowaniem przyrody przy zachowaniu zasad nieingerowania w obserwowane środowisko. 

Krąg tematyczny: Szanujemy się wzajemnie

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

• Kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi.

• Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej.

• Stwarzanie okazji sprzyjających kształceniu komunikacji lub mówienia o sobie.

• Poznawanie sposobów radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi i panowania nad różnego rodzaju emocjami.

• Wczuwanie się w powierzone role i odczuwane emocje w scenkach pantomimicznych.

• Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

Piosenka: ,,Nasza Wisła”

 I. Wytrysła Wisła z gór, chciał ją zatrzymać bór.

Szumiały jej drzewa i ptak dla niej śpiewał, lecz zastawiła bór. / bis

Ref: Płynie Wisła, nasza Wisła! Najpiękniejsza z polskich rzek.

Chce zatrzymać Wisłę wioska, wyszła na wiślany brzeg!

II. Lecz Wisła dalej mknie, bo Polskę zwiedzić chce.

 Urosła po drodze, już statki i łodzie na falach huśtać chce. / bis

Ref: Płynie Wisła, nasza Wisła, najpiękniejsza z polskich rzek.

Chce zatrzymać Wisłę Kraków, wyszedł na wiślany brzeg!

III. Lecz Wisła dalej mknie, znów mija miasta, wsie!

Jest bardzo ciekawa, jak rośnie Warszawa, Warszawę witać chce. / bis

Ref: Płynie Wisła, nasza Wisła, najpiękniejsza z polskich rzek!

Chce zatrzymać ją Warszawa, wyszła na wiślany brzeg.

IV. Lecz Wisła dalej mknie! Znów mija miasta, wsie!

Wesoła, szczęśliwa do Gdańska dopływa i morze spotkać chce. / bis

Ref: Płynie Wisła, nasza Wisła, najpiękniejsza z polskich rzek!

Nic jej w drodze nie zatrzyma, bo już widać morski brzeg!


 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ – październik

Krąg tematyczny: Opowieści złotej jesieni

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku.
 • Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie.
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni.
 • Uświadomienie konieczności chronienia przyrody.
 • Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku.

Krąg tematyczny: Owoce, jarzynki – kolorowe witaminki

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych i warzyw.
 • Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.
 • Wyodrębnianie i nazywanie elementów budowy roślin oraz wskazywanie części jadalnych.
 • Wzbudzanie zainteresowania czytaniem przez globalne czytanie wyrazów.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji oraz wyodrębniania podzbioru.
 • Zrozumienie podstawowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów.

Krąg tematyczny: Jesienne spacery

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej i późnej jesieni.
 • Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody.
 • Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody przez różnorodne działania m.in. zakładanie rezerwatów, parków narodowych.
 • Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem  do zimy.
 • Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką.
 • Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych.

Krąg tematyczny: Piękno jest wszędzie

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Rozwijanie zdolności przeżywania piękna w kontakcie ze sztuką i naturą.
 • Dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka.
 • Uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu.
 • Gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających kształtować własny gust i wyczucie dobrego smaku.
 • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 • Uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka.
 • Kształcenie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu czy działania na szkodę przyrody.

winkPiosenka ,,Idzie jesień, plony niesie” 

1. Idzie jesień, plony niesień, jesień kolorowa.

   Jabłka, gruszki, winogrona, wszystko w koszu chowa.

Ref.

   Jesień – deszcz i słota, jesień – złote liście

   Jesień – dużo grzybów oczywiście.

   Jesień – jarzębina, jesień – głóg, kalina

   Jesień – co nam przyniesie?

2. Idzie jesień plony niesie, jesień kolorowa.

   Marchew, buraki, ziemniaki, wszystko w koszu chowa.

Ref.

   Jesień – stos orzechów, jesień – to żołędzie

   Jesień – kasztanów pełno wszędzie.

   Jesień – odlot ptaków, jesień – dookoła

   Jesień – jesień nas woła.


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ – wrzesień

Krąg tematyczny: Razem w pracy i zabawie

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.
 • Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.
 • Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
 • Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie.
 • Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Krąg tematyczny: Letnie wspomnienia

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Zapoznanie z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów.
 • Poznanie zasad zachowania się i bezpieczeństwa w różnych środowiskach.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na różne kryteria.
 • Budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinną miejscowością.
 • Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym.

Krąg tematyczny: Bezpieczeństwo najważniejsze

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia.
 • Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu.
 • Wzbudzanie zaufania do przedstawicieli służb specjalnych.
 • Kształtowanie właściwych zachowań w kontaktach z osobą obcą.
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków.

Krąg tematyczny: Przyjacielem być – przyjaciela mieć

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Uświadomienie wartości więzi międzyludzkich, takich jak koleżeństwo, przyjaźń.
 • Przybliżenie podstawowych zasad moralnych, jakie należy respektować w relacjach z innymi.
 • Uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych.
 • Nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami.

Piosenka o ruchu drogowym 🙂

,,W drodze do szkoły”

W drodze do szkoły nie spotka mnie nic złego, bo znam już przepisy ruchu drogowego.

Przecież ulica to nie plac zabaw, nawet na pasach trzeba uważać. Czerwone światło – dla pieszych alarm! Tylko zielone przejść nam pozwala.

W drodze do szkoły nie spotka mnie nic złego, bo znam już przepisy ruchu drogowego.

 

Nasi partnerzy
Skip to content