Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE
STARSZAKI – KWIECIEŃ

Mamy różne charaktery

 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji.
 • Wyrabianie zdolności wyrażania emocji podczas zabawy.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w zabawie, kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Zwrócenie uwagi na podstawowe wartości w życiu człowieka.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi.

Wiosna na wsi

 • Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt z gospodarstw wiejskich.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami wag, rozwijanie umiejętności szacowania wagi.
 • Rozwijanie ogólnej wiedzy przyrodniczej dzieci.
 • Wyzwalanie chęci udziału we wspólnych zabawach i wypowiadania się na dany temat.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i kreatywności.

Dbamy o przyrodę

 • Rozwijanie opiekuńczego stosunku względem planety.
 • Przypomnienie zasad segregowania śmieci.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat ekologii i bycia ekologicznym.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Dbanie o dokładność wykonywania zadań.
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.

Polska nasza Ojczyzna

 • Wzbogacanie wiadomości na temat miejscowości i regionu, w których mieszkają dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności mierzenia objętości płynów oraz zainteresowań badawczych.
 • Utrwalanie wyglądu polskich symboli narodowych.
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci Europą.
 • Rozwiązywanie zagadek i rozwijanie logicznego myślenia.
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania podczas zabaw grupowych.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE
STARSZAKI – MARZEC

Tajemnice kosmosu

 • Wzbogacanie wiadomości na temat Układu Słonecznego.
 • Utrwalanie pojęcia następstwa czasu oraz cykliczności pór roku.
 • Poszerzanie słownika czynnego o nowe pojęcia: kosmos, Układ Słoneczny, planety, przestrzeń kosmiczna, pojazd kosmiczny, skafander, astronauta, gwiazdy.
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie umiejętności kodowania.

Zwierzęta sprzed milionów lat

 • Poznawanie zwierząt żyjących w epoce lodowcowej.
 • Zapoznanie z graficznym znakiem odejmowania.
 • Zaciekawienie historią, zawodem paleontologa i archeologa, wzbogacanie słownictwa.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Uświadamianie konieczności podejmowania aktywności fizycznej.

Pogoda marcowa

 • Rozwijanie zainteresowania procesami zachodzącymi w przyrodzie.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat roślin, zakładanie zielonego ogródka na parapecie.
 • Zapoznanie z symbolami pogody, prowadzenie kalendarza.
 • Poznanie zwiastunów wiosny.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.

Wiosno, ach to ty!

 • Utrwalanie wiadomości na temat ptaków wracających do Polski na wiosnę.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 10.
 • Poszerzanie informacji na temat wiosennych prac w ogrodzie.
 • Kształtowanie postawy badawczej.
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania podczas zabaw grupowych.

Wielkanoc

 • Zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi.
 • Poznanie ciekawostek na temat pisanek.
 • Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10.
 • Utrwalanie znajomości poznanych głosek i liter.
 • Nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE   STARSZAKI – LUTY

 

Baśnie, bajki, bajeczki

 • Opowiadanie o swoich bajkowych upodobaniach, preferencjach i domowych zwyczajach czytelniczych.
 • Zapoznanie z procesem wydawniczym, wzbogacenie słownictwa.
 • Wykonanie własnej mini książeczki obrazkowej, opowiadanie rówieśnikom jej treści.
 • Utrwalenie zasad korzystania z książek oraz obowiązku ich poszanowania.
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8, doskonalenie umiejętności dodawania.
 • Rozwiązywanie zagadek słowno – obrazkowo – ruchowych dotyczących bohaterów różnych baśni i bajek; przyporządkowanie bohaterów i rekwizytów do odpowiedniej
 • Rozwijanie sprawności ruchowej i orientacji przestrzennej.

 

Wspaniałe zabawy na śniegu

                        

 • Wzbogacenie wiedzy o wybranych sportach zimowych.
 • Bogacenie słownictwa związanego z tematem, skojarzenia, tworzenie liczby mnogiej, budowanie dłuższych wypowiedzi za pomocą spójników: i, a.
 • Poznanie litery w, W drukowanej i pisanej.
 • Rozwijanie zainteresowań badawczych, poznanie różnych rodzajów termometrów, rozpoznawanie temperatury dodatniej i ujemnej.
 • Uświadomienie korzyści jakie niesie za sobą ruch.
 • Utrwalenie zasad bezpiecznych zachowań i zabaw na śniegu i lodzie.
 • Organizowanie zabaw na śniegu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (jeżeli warunki pogodowe pozwolą).
 • Rozwijanie umiejętności zgodnego uczestnictwa w zabawie karnawałowej.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE   STARSZAKI – STYCZEŃ

 

Tak mija czas

 • Poznanie narzędzi, które służyły i służą do pomiaru czasu.
 • Utrwalenie nazw pór roku, dni tygodnia oraz kolejności w jakiej występują.
 • Porównywanie różnych kalendarzy, ustalenie co w nich jest wspólnego, odnajdywanie ważniejszych dat.
 • Nazywanie miesięcy, zapamiętanie miesiąca urodzin.
 • Podejmowanie prób odczytywania godzin na tarczy zegara.
 • Poznanie litery s, S drukowanej i pisanej.

Zwierzęta zimą

 • Zorganizowanie zimowej stołówki dla ptaków, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, wyciąganie wniosków.
 • Poznanie obowiązków leśniczego, rozwiązanie quizu wiedzy o jego pracy.
 • Rozpoznawanie i nazywanie drzew iglastych, próby rozpoznawania tropów zwierząt na śniegu.
 • Poznanie litery n, N drukowanej i pisanej.
 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab i układania z nich wyrazów.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 7, poznanie graficznego znaku dodawania: +.

Kim są rodzice moich rodziców?

 • Dostrzeganie ważnej roli babci i dziadka w rodzinie, okazywanie szacunku dla Ich codziennego wysiłku.
 • Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.
 • Rozbudzanie zainteresowania poznawaniem historii własnej rodziny.
 • Poznanie litery b, B drukowanej i pisanej.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych, układanie działań z liczmanów i znaków oraz podawanie wyników.
 • Przygotowanie niespodzianki dla babć i dziadków; udział w Koncercie Noworocznym – śpiewanie kolęd oraz złożenie życzeń babciom i dziadkom z okazji Ich Święta.

 Fryzjer, weterynarz czy lekarz?

 

 • Poznanie wybranych zawodów dawnych i współczesnych oraz akcesoriów i przyrządów potrzebnych do wykonywania tych zawodów.
 • Zebranie informacji o zawodach wykonywanych przez członków rodziny.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych podczas realizacji projektów i zabaw grupowych.
 • Doskonalenie poprawności zadawania pytań, rozwiązywanie rebusów fonetycznych, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
 • Propagowanie postaw proekologicznych oraz zdrowych nawyków żywieniowych.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE STARSZAKI – GRUDZIEŃ

Odwiedziny Mikołaja

 • Poznanie różnych form pomocy potrzebującym.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia pytań do zdań oznajmujących.
 • Poznanie litery l, L drukowanej i pisanej.
 • Zapoznanie się ze znakami matematycznymi: =, <, >.
 • Rozwiązywanie zagadek słownych i ruchowych.
 • Zredagowanie i wysłanie grupowego listu do Świętego Mikołaja.
 • Spotkanie ze Świętym Mikołajem, zaprezentowanie piosenek, rymowanki, wręczenie przygotowanych niespodzianek.
 • Wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach, wypożyczenie książek do czytania.

Zima jest coraz bliżej

 • Utrwalenie cech poszczególnych pór roku oraz ich cyklicznego następowania w ciągu roku.
 • Rozwijanie aktywności badawczej, wyciąganie wniosków z obserwacji śniegu i lodu.
 • Poznanie litery y, Y drukowanej i pisanej.
 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab i układania z nich wyrazów.
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0, rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Doskonalenie orientacji na kartce papieru.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do rekreacji ruchowej.
 • Organizowanie zabaw na śniegu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (jeżeli

warunki pogodowe pozwolą).

Magia świąt

 • Utrwalenie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w Polsce oraz poznanie  tradycji świątecznych w wybranych
 • Wypowiadanie się na temat domowych przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.
 • Poznanie litery r, R drukowanej i pisanej.
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania liczebników porządkowych.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo – wzrokowo -ruchowej.
 • Przygotowanie niespodzianki dla rodziny.
 • Udział w konkursie „ Kolęd i pastorałek”.
 • Przygotowanie stołu do grupowej Wigilii, złożenie świątecznych i noworocznych życzeń.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE STARSZAKI – LISTOPAD

A deszcz pada, pada

 • Określanie listopadowej pogody. utrwalenie zjawisk atmosferycznych.
 • Przypomnienie schematu obiegu wody w przyrodzie.
 • Poznanie litery i, I drukowanej i pisanej.
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5.
 • Rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych.
 • Układanie rytmów, doskonalenie pamięci.
 • Rozwiązywanie zagadek słownych i ruchowych.

Co powinienem wiedzieć o Polsce?

 • Poszerzanie wiadomości o Polsce, utrwalenie pojęcia „niepodległość”.
 • Poznanie wielkich Polek i Polaków oraz  Ich osiągnięć.
 • Słuchanie polskich legend.
 • Rozpoznawanie melodii polskich tańców narodowych, zauważanie różnic w ich charakterze, poznanie ich podstawowych kroków.
 • Poznanie litery t, T drukowanej i pisanej.
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 6, rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Udział w konkursie „Do hymnu”, obejrzenie akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Zdrowie naszym skarbem

 • Wzbogacenie wiedzy na temat znaczenia ruchu, zdrowego odżywiania oraz dbania                o czystość i porządek w życiu człowieka.
 • Poznanie pracy lekarzy różnych specjalizacji.
 • Przypomnienie zasad dbania o higienę osobistą, utrwalenie prawidłowego sposobu mycia rąk.
 • Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.
 • Poznanie litery d, D drukowanej i pisanej.
 • Utrwalenie wiadomości o figurach geometrycznych, poznanie właściwości prostokąta.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do rekreacji ruchowej.

Co ułatwia pracę w domu?

 • Wypowiadanie się na temat domowych obowiązków.
 • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.
 • Porównywanie urządzeń domowych z dawnych lat i współczesnych.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat nowoczesnych technologii – korzyści i zagrożenia.
 • Poznanie litery k, K drukowanej i pisanej, próby czytania sylab.
 • Wyznaczanie części wspólnej zbiorów.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia.
 • Świętowanie „Dnia Pluszowego Misia”.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE STARSZAKI  PAŹDZIERNIK

Jesień w sadzie, w ogrodzie

 • Przypomnienie właściwości zdrowotnych owoców i warzyw.
 • Rozwijanie zmysłów dotyku, smaku i węchu.
 • Poznanie różnych sposobów przetwarzania oraz przechowywania owoców i
 • Tworzenie improwizacji teatralnych wg określonej tematyki.
 • Poznanie litery o, O drukowanej i pisanej.
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb 1 i 2.
 • Obejrzenie spektaklu ekologicznego „Niezwykłe przygody Ekoskrzatów”.

Zwierzęta jesienią

 • Wzbogacenie wiadomości o przygotowaniach wybranych zwierząt do zimy.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy głoskowej.
 • Poznanie litery a, A drukowanej i pisanej.
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Doskonalenie koncentracji, uwagi i refleksu.

Moja rodzina i mój dom

 • Przypomnienie ról poszczególnych członków rodziny.
 • Porównywanie różnych domów, utrwalenie nazw pomieszczeń znajdujących się w domu.
 • Poznanie litery m, M drukowanej i pisanej.
 • Utrwalenie wiadomości o figurach geometrycznych, poznanie właściwości trójkąta.
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przeznaczenie i przynależność, wykrywanie nonsensów logicznych.
 • Rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu.
 • Spotkanie z podróżnikiem.

Domowi ulubieńcy

 • Wzbogacenie wiedzy o wyglądzie, życiu i zwyczajach zwierząt domowych.
 • Przypomnienie sposobów właściwej opieki nad zwierzętami oraz ograniczonego zaufania do nich.
 • Opowiadanie o uczuciach towarzyszących byciu w roli np.: porzuconego psa, dobrego opiekuna psa, znalazcy kota, gadającej papugi, itp.
 • Poznanie litery e, E drukowanej i pisanej.
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia improwizacji melodycznych.

Rozwijanie sprawności fizycznej, dbanie o prawidłową postawę ciała

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE STARSZAKI – WRZESIEŃ

W przedszkolu

 • Poszerzanie wiadomości o Polsce.
 • Wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego.
 • Przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu.
 • Rozwijanie umiejętności skupienia się podczas działania.
 • Poznanie miejsc znajdujących się w przedszkolu.
 • Wdrażanie do zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas korzystania z urządzeń na placu zabaw.
 • Rozwijanie koncentracji i uwagi.

Oto ja

 • Wykonywanie poleceń według instrukcji, rozwijanie spostrzegawczości.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego, wprowadzenie pojęcia głoski.
 • Utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania.
 • Rozpoznawanie podstawowych zmysłów.
 • Rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, smakowej, słuchowej, węchowej, dotykowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania.

Moja droga do przedszkola

 • Poznawanie zasad ruchu drogowego, zapoznanie z sygnalizatorem świetlnym.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – kołem.
 • Układanie rytmów, rozwijanie pamięci.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, współdziałanie w grupie.
 • Doskonalenie wiedzy na temat znaków drogowych.
 • Poszerzanie wiedzy o bezpieczeństwie.
 • Utrwalenie wiadomości na temat zawodów i pojazdów specjalistycznych.
 • Rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Jesień w parku w lesie

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Rozpoznawanie różnych gatunków drzew.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną, jaką jest kwadrat.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia improwizacji melodycznych.
 • Rozwijanie zainteresowań badawczych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
Nasi partnerzy
Skip to content